Grunnleggeren av gården Kammen slik den står i dag er mest sannsynlig Lensmann Christoffer Gram. Han kjøpte gården av kjøpmann Poul Hansen i Tromsø for 35 specidaler. Kjøpet er datert 6.desember 1842 og tinglyst 18.april 1843. 

12 august 1844 får Lensmann Gram gården forsikret i ” Den Almindelige Brand Assuranse Kasse.” Målene på hovedbygningen som blir taksert er de samme målene som på huset som står der i dag.  Det er kun hovedbygningen og et lite hus på 5*10 alen som blir forsikret, det står ingen ting om fjøs. Så det kan tyde på at gården er under oppføring.

En av takstmennene var Johan Peder Larsen fra Kammen. I 1844 var han etablert på Kammen med eget bruk. Det var han som var vert for den omreisende skolen fram til Gram bygde sitt hus, da overtok han skolen.

Den 2.februar 1853 omkommer Gram på havet under en tjenestereise til Tromsø.

For å finansiere gården og eiendommen måtte lensmann Gram låne penger hos ”Senjen og Tromsø sorenskriveris overformynderi” med pant i ”gården med påstående huse og innbo og løsøre”.  Så den 8.juni 1853 utlyser den nye lensmannen i kommunen – Jacob Nicolai Walsøe auksjon over Lensmann Grams innbo og løsøre, samt husene på gården.

 
   
- 1. våningshus  
- 1 borgestu  
- 1 sjaa  
- 1 fjøs med lade  
   

22. juni 1853 holdes en stor auksjon på Kammen over Grams innbo, båter og hus.  Her dukker Johan Peder Larsen opp igjen.  Både han og Walsøe kjøper flere ting under auksjonen. De kjøper faktisk noen ting i lag, blant annet en ”slibesten”, noe som kan tyde på et lite samarbeid mellom de to brukene på Kammen.

17.oktobet 1853 holdes auksjonen over  eiendommen pluss våningshuset og fjøsen som ikke ble solgt under den første auksjonen.  Her blir Lensmann Walsøe høystbydende med 350 sp.d.  Men  Senjen og Tromsø sorenskriveris overformynderi godtar ikke budet. Det ble derfor holdt flere auksjoner.

2.juni 1855 utsteder sorenskriver N.J. Nielsen et auksjonsskjøte til Lensmann Walsøe over gården Kammen med påstående Hus, samt Indre Hamre (Mellomjord).  Han har nå formelt kjøpt Kammen for 355spd. ved at han overtok gjelden på gården til overformynderiet.

Det kan se ut som om Walsøe flyttet til Kammen allerede i 1853 hvis man ser i kirke bøkene under Dåp –Vielser.

18.januar 1861 tinglyser Walsøe en erklæring der han gir sin hustru Hanna Lovise Walsøe rett til å underskrive alle forretninger som har med gården å gjøre med hans eget navn.

I oktoer 1869 drukner Walsøe og i mars 1870 er det tinglyst skifte etter Jacob Nicolai Walsøe.

Det er litt uklart hvem som har vært eiere at Kammen fra 1869 til 1908,  den 20 August 1869, altså før Walsøe omkommer, skjøter Hanna Walsøe eiendommen med husene over på sine to Døtre, Anna Franciska Selquist og Laura Elisabeth Walsøe. For kjøpesummen 400 kr. Og den 2.juni 1870 skjøter Olaus Tiller som verge for Laura Walsøe og Anna Franciska Selquist eiendommen over til Lensmann Walsøes dødsbo for 400 kr. 

6.august 1908 er det et skjøte fra arvingene etter Hanna Walsøe, døtrene Anna Franciska og Laura Elisabeth, til Ole Overaa på eiendommen Kammen med påstående hus for 4000 kr.

6.juli 1914 skriver Ole Overaa og Waldemar Figenschau en kjøpekontrakt på en parsell av gården kammen for 600kr. 16.april 1918 blir Fjellheim offisielt utgått fra Kammen og får bruksnummer 2.

28 april 1935 er det et skjøte fra skifteretten i boet etter Laura Overaa til Trine Hansen på eiendommen Kammen 5/1 for 4000 kr.

 

 
   
Dette er bare en grov oversikt over ting som har skjedd på Kammen gjennom 150år. Det finnes mye dokumentasjon – både offentlige dokumenter og private brev, og det vil ta tid å gå gjennom og tyde disse. Men vi vil hele tiden legge ut nye ting etter hvert som de dukker opp.