TROMSØ MUSEUM, 21.2.1986  
   
   
Paul Hansen  
Kammen  
9166 Vannereid  
   
   
Endelig er jeg kommet så langt at jeg kan sende deg bilder av de gjenstandene jeg tok med fra grava sist sommer.  Jeg vedlegger også bilder av noen saker som du tidligere har levert til oss.

Jeg lovte også å nevne noen ord om bosetninga på Kammen, slik det fremgår av skriftlige kilder.  Første gang Kammen nevnes spesielt er i 1645, med en oppsitter som hette Jørgen, men Kammen står da oppført under Indre Hamre, d.v.s. det som nå er Mellajorda.

I 1667 var Kammen utskilt som egen matrikkelgård med skyld på 5 pund, noe som tilsvarer to oppsittere.  Men gården lå da øde.

I tida 1677 - 1787 ser det ut til at gården er brukt av oppsitterne på Indre Hamre.  I 1702 var gården igjen bosatt av en oppsitter.  Fra 1730 - 40 kom en ny ødeperiode, i 1797 nevnes igjen gården øde, likeså ca. 1805 - 10 og 1821 - 22.  Men deretter har den vært i sammenhengende bruk til nå. 

Blant oppsitterne finner vi ca. 1702 Christen Christensen Heggelund, sønn til handelsmann Christen Heggelund på Helgøy.  I 1707 satt der en annen Heggelund, Hans Sørensen Heggelund.  I 1788/90 finner vi Ole Friis, stamfar for Friisslekta på Vanna, i 1790 - 95 Rasmus Indal, sønn til den første Indal på reinsvoll.  I 1801 - 2 satt Ludvig Pfluig her, fra Karnes i Lyngen, og ca. 1819 Alexander Gamst - veit ikke hvor han kom fra.  I tida 1824 - 40 nevnes Christopher Larsen og tildels Johan P.Larsen - deretter Gram og Walsøe, og resten veit du jo selv. 

Det ser vel ut til at "stormaktstida" først inntrer med lensmann Gram.  På 1600- og 1700-tallet er gården beskjeden, og tildels lite ettertrakta, med mange ødeperioder.  den hørte til det såkalte adelsgodset, og jeg veit ikke sikkert når brukerne blei selveiere - muligens var Gram den første?  For enda i 1845 er Kammen ikke regna blant selveiergårdene.

Hvordan forholda har vært før 1645, er ikke godt å si.  Der har jo vært bosetning i jernalderen - det gravfunnet jeg grov opp, kan antakelig dateres til ca. 800 etter Kristus.  Men det er trulig at noen av de sakene du ellers har levert er eldre enn 1645, så det kan se ut til at Kammen også har hatt noe bosetning i seinmiddelalderen, kanskje på 14-1500-tallet.

At Kammen først er nevnt fra 1645, betyr ikke at den ikke er opptatt tidligere.  den eldste liste over brukere er fra 1567, og da har Hamre 9 oppsittere - noen av dem kan jo da ha bodd på Mellajorda eller Kammen, da Hamregården tydeligvis den gang omfatta alt landet mellom Vannereid og Kvalshausen.  Før 1567 er det ikke bevart skriftlige kilder fra området.

Jeg planlegger så smått å grave ut grava hos Rudolf Olsen til sommeren - også her er hensikten å prøve å datere bosetninga.

 

Med vennlig hilsen,

Håvard Dahl Bratrein